ภาพการประชุม

การประชุมวิชาการเรื่องการแลกเปลียนเรียนรู้การระบาดวิทยา corona

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมบรรยาย การประชุมวิชาการเรื่องการแลกเปลียนเรียนรู้การระบาดวิทยา corona แก่ผู้บริหาร และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

การประชุมวิชาการเรื่องการแลกเปลียนเรียนรู้การระบาดวิทยา corona Read More »

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สถาบันใหม่) จากคณะผู้ทำการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี, นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี, นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สถาบันใหม่) จากคณะผู้ทำการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาล 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สถาบันใหม่) จากคณะผู้ทำการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาล Read More »

ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมโดย คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ(สถาบันพี่เลี้ยง) ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช (คณบดี) ผศ.ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล (รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ลาวัณย์ รัตนเสถียร (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read More »

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2562

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2562วันที่ 24 มกราคม 2562

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2562 Read More »

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00น.

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ Read More »

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมบัวหลวง2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3 Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180306

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 6 มีนาคม 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180306 Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180228

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180228 Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 2561 Read More »