ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี 2562 ได้มีมติมอบรางวัล“มหิดลทยากร” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต ทั้งนี้ศิษย์เก่าได้เข้ารับรางวัลในงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต Read More »