มทร.ธัญบุรี บริการความรู้สร้างสุขภาวะ\”ชุมชนวัดปัญญานันทาราม\”

มทร.ธัญบุรีบริการความรู้สร้างสุขภาวะ\”ชุมชนวัดปัญญานันทาราม\”            คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับพระภิกษุ สามเณร ประเมินภาวะสุขภาพ จัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพ พัฒนารูปแบบห้องพยาบาลและให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดี ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี วันที่ 10 เม.ย.2561 อาจารย์สุวิมล พนาวัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ด้วยความร่วมมือและความต้องการของทางวัดปัญญาฯ ประกอบกับความพร้อมของทางคณะ จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพสำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเจ้าหน้าที่จิตอาสา เราลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตรวจและประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การโภชนาการและการเผาพลาญ การขับถ่าย การออกกำลังกาย การพักผ่อน การจัดการความเครียด รวมถึงการตรวจร่างกาย เพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาพต่อไป ขณะเดียวกันยังได้พัฒนารูปแบบห้องพยาบาลใหม่ตามมาตรฐานห้องพยาบาล จัดทำคู่มือการใช้ยา อบรมภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน การทำน้ำเกลือแร่ การดูแลอุบัติเหตุเบื้องต้น \”ห้องพยาบาลที่ดีและมีมาตรฐาน ส่วนหนึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการยาที่ดี เพราะยามีวันหมดอายุ […]

มทร.ธัญบุรี บริการความรู้สร้างสุขภาวะ\”ชุมชนวัดปัญญานันทาราม\” Read More »