เครือโรงพยาบาล 17 เสนอตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในงาน ตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022”

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน RMUTT Nursing job fair 2022 และกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลทั้ง 17 โรงพยาบาลที่ได้ร่วมออกบูทรับสมัครงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ เผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการเรียนการสอน โดยรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2561 และในปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จำนวน 1 รุ่น โดยบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้ ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มทร .ธัญบุรี เป็นสถาบันใหม่ทางการศึกษาพยาบาลและเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้นแต่สถานประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลยังขาดข้อมูลและไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร รวมไปถึงการเข้าถึงระบบการรับสมัครงานที่แต่ละสถานประกอบการมีความเฉพาะตามมาตรฐานของสถานพยาบาล ส่งผลให้บัณฑิตพยาบาล รวมไปถึงนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา ขาดข้อมูลในการรับสมัครงาน รวมถึงแหล่งทุนกาศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ จากสถานพยาบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทางสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล่งเห็นความสำคัญของการได้รับข้อมูลในด้านต่าง  […]

เครือโรงพยาบาล 17 เสนอตำแหน่งงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในงาน ตลาดงานพยาบาล “RMUTT Nursing job fair 2022” Read More »