บริการวิชาการ:ส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย แก่ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก ณ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2561

บริการวิชาการ:ส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันนิ้วล็อก Read More »