Meenakan

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ TCAS2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สรุปวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS2 Quotaให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามรูปแบบการสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด และนำข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์อัพโหลดเข้าระบบเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ 16-19 เมษายน 2565 และจัดส่งผลการตรวจสุขภาพโหลดได้ที่ https://bit.ly/NS-RMUTTHealthReport เขียนกำกับลำดับที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มุมขวาเอกสาร จัดส่งได้ที่ E-mail nursing@rmutt.ac.th ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 เมษายน 2565 เท่านั้น ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนและรายงานตัว เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางไลน์โดยแสกน QR Code วันที่ 15 – 20 เมษายน 2565 กรณีที่ไม่สามารถเข้ากลุ่ม Line ได้ ติดต่อที่ facebook แฟนเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่มีรายชื่อจะตรวจสอบข้อมูลสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาผลการเรียน ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสัมภาษณ์ในระบบก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ TCAS2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ให้ดำเนินการตรวจร่างกาย เจาะเลือดและเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือ เอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก) โดยนำเอกสารฉบับนี ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกาย และผลประกอบการวินิจฉัยโรค ตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพนี้ และลงนามเป็นหลักฐานพร้อมทั้งประทับตรา โรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ โหลดได้ที่ https://bit.ly/NS-RMUTTHealthReport เขียนกำกับลำดับที่สอบ (ดูได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 เมษายน 2565) ลงในเอกสารมุมขวาของเอกสาร จัดส่งได้ที่ E-mail nursing@rmutt.ac.th จัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน จนถึง 22 เมษายน 2565 เท่านั้น

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลในวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตรE007-L-65-C2-003-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม อธิบายแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้ สามารถวางแผนการในการส่งเสริมผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองในการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระยะเวลา วันที่ 6 มิถุนายน 2565 รวม 1 วัน เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 11-14 เมษายน 2565 กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน 19-25 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนขั้นต้น คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พยาบาลในยุค New Normal ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัสหลักสูตร E007-L-65-C2-002-1 สถานะโครงการ ได้รับความเห็นชอบโดยสภาการพยาบาล ระดับ CNEU 6 หน่วยคะแนน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม อธิบายแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal สามารถเลือกใช้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ระยะเวลา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รวม 1 วัน เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน ไม่คิดค่าลงทะเบียน

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)          1  ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1  ฉบับ ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นทั้งหมด) IWC Replica IWC Replica Watches Rolex Replique Montre Rolex Replique Cartier Replica Watches Cartier Replica Cheap Breitling Replica Breitling Replica Watches หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง (ดูรายละเอียด)          (พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน)      5.หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมฯ (รายละเอียดการเตรียมหนังสือรับรองรายได้ฯ) ช่องทางการส่งเอกสาร ช่องทางที่ 1 นักศึกษานำเอกสารทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชนมา ตามที่อยู่ …

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) Read More »

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้ 1. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)               ปริ้น 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 2. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด) 3. ยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านแอพกยศ.connect หรือ www.studentloan.or.th ระบบ DSL (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้) 4. ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมดส่งให้มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 เมษายน 2565 ช่องทางการส่งเอกสาร 5. หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 7 วัน ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะของเอกสาร ได้ที่ 6. หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาติดตามการตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงินทางแอพ กยศ.connect หรือwww.studentloan.or.th ระบบ DSL       6.1 กรณีมีแก้ไขให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขผ่านแอพกยศ.connect หรือทาง …

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 1 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจใน วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. -12.00 น. (ช่องทางออนไลน์) โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล เรื่องจริยธรรมการบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. -12.00 น. (ช่องทางออนไลน์) ดังเอกสารแนบนี้

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อดำเนินการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม 2565 และบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ปฐมนิเทศและเปิดภาคศึกษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 4 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2565 ทางเว็ปไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ http://www.nurse.rmutt.ac.th