ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์

 • บัดนี้ – 18 มีนาคม 2564
  • นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด ที่คุณภาวินี
 • 19-26 มีนาคม 2564
  • คณะกรรมการโครงการสนับสนุนทุนวิจัยตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
 • 31 มีนาคม 2564
  • นักวิจัยรับข้อเสนอโรงการวิจัยคืนเพื่อปรับแก้ไข
 • 5 พฤษภาคม 2564
  • นักวิจัยส่งข้อมูลโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการสนับสนุนทุนวิจัย นักวิจัยบันทึกลงในระบบบริหารจัดการงานวิจัย DRMS
 • 7 พฤษภาคม 2564
  • คณะพยาบาลศาสตร์ส่งสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2564 ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด

\"\"

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

\"\"

แบบเสนอโครงการวิจัย (research program)