เปิดการรับสมัครในปีการศึกษา 2564 ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา)

เปิดการรับสมัครในปีการศึกษา 2564 ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา)

ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) ระเบียบการ คลิก

 

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.)
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 2.00 ขึ้นไป
 • ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 • ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30
 • เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 100%
  • GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม = 20%
  • O-NET ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน = 30%
  • GAT ผลการสอบวิชาความถนัดทั่วไป = 20%
  • PAT2 ผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ = 30%
 • สอบสัมภาษณ์
 • ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำผลการตรวจสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่ https://www.nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=391 จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน (ยกเว้นคลีนิค) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK