แหล่งทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ บัดนี้ – 18 มีนาคม 2564 นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด ที่คุณภาวินี 19-26 มีนาคม 2564 คณะกรรมการโครงการสนับสนุนทุนวิจัยตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 31 มีนาคม 2564 นักวิจัยรับข้อเสนอโรงการวิจัยคืนเพื่อปรับแก้ไข 5 พฤษภาคม 2564 นักวิจัยส่งข้อมูลโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการสนับสนุนทุนวิจัย นักวิจัยบันทึกลงในระบบบริหารจัดการงานวิจัย DRMS 7 พฤษภาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ส่งสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2564 ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 แบบเสนอโครงการวิจัย (research program)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2563 https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/index

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 Read More »

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย . \”โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด\”

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย . \”โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด\” ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด “โควิด – 19” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ในฐานะองค์กรวิชาการด้านมานุษยวิทยา เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตวิกฤตโรคระบาด “โควิด – 19” ที่มีต่อชีวิตและสังคมในวงกว้าง ไม่เพียงแต่เรื่องสุขภาพ แต่ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา ศมส. เปิดให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาด้านมานุษยวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อเสนอรับทุนเขียนบทความวิจัย (Research Paper) ภายใต้ “โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด” .รับจำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ในหัวข้อต่อไปนี้ #กลุ่มที่ 1 ประสบการณ์ อารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์โรคระบาด• ทุกข์ทางสังคม (Social suffering) ประสบการณ์การเจ็บป่วย (Illness experience) ความหมายและมุมมองต่อโรคโควิด 19 •ชีวิตทางสังคมและอารมณ์ของมนุษย์ในสถานการณ์โรคระบาด: ความกลัว ความรัก ความเหงา และความหวัง

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย . \”โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด\” Read More »

ประกาศเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

ประกาศเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านในชุมชนท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. ดำเนินงานประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน ซึ่งพบว่าการอ่านเป็นหนึ่งในกุญแจที่ไขทางออก เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานชีวิตมนุษย์ และศักยภาพทุกด้าน ทั้ง IQ EQ MQ และ EF เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ           หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งหวังร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างสังคม ด้วยการออกแบบชุมชนการอ่านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ในชุมชนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ขอเชิญชวนร่วมส่งโครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ ที่สอดคล้องแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ในปี 2563 ดังนี้ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการให้พ่อแม่ ผู้แวดล้อมเด็กได้มีประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงดูลูกด้วยหนังสือ อาทิ– สร้างพื้นที่รูปธรรมระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ฯลฯ ถึงความสำคัญในการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังในวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น– พัฒนาแกนนำ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และแกนนำเยาวชน ที่มีความสามารถ ในการหนุนเสริมขับเคลื่อนงาน

ประกาศเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านในชุมชนท้องถิ่น Read More »