ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรม TCAS63 รอบ 2 (โควต้า) รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบ 4 (Admission) รอบ 5 (รับตรงอิสระ) หลักเกณฑ์ 1.ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 4 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต มีผลการสอบแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2 2.GPAX= 20% 3.คะแนน O-net […]

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »