ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม TCAS63
รอบ 2 (โควต้า) รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบ 4 (Admission) รอบ 5 (รับตรงอิสระ)
หลักเกณฑ์
1.ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 4 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
มีผลการสอบแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2
2.GPAX= 20%
3.คะแนน O-net = 30%
4.คะแนน GAT = 20%
5.คะแนน PAT2 = 30%
6.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 148 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
7.ค่าดัชนีมวลกาย ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30
8.สอบสัมภาษณ์
9.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา
1.แผนวิทย์-คณิต
2.GPAX =2.00 ขึ้นไป
3.คะแนนสอบสัมภาษณ์
4.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา
1.แผนวิทย์-คณิต
2.GPAX =2.00 ขึ้นไป
3.คะแนนสอบสัมภาษณ์
4.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา
1.แผนวิทย์-คณิต
2.GPAX =2.00 ขึ้นไป
3.คะแนนสอบสัมภาษณ์
4.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา

 

จำนวนที่รับ 40 5 3 2
รับสมัคร/ดาวน์โหลดระเบียบการ ประมาณ 6 ก.พ.2563  ประมาณ 17เม.ย.2563< /td>  ประมาณ 7พ.ค.2563 ประมาณ 30 พ.ค. 
ชำระค่าสมัคร        
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์        
สอบสัมภาษณ์        
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก        
ยืนยันสิทธิ์        
สละสิทธิ์      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา        
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน        
อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน        
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มิ.ย.2563 รอประกาศ
เปิดภาคการศึกษา มิ.ย.2563

แผนการรับนักศึกษา เป็นไปตาม รูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ติดตามได้จาก http://www.tcas.rmutt.ac.th/
กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถสมัครได้ โดยไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตใดๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

\"\"
แชร์ไปยัง FACEBOOK