การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะอาชีพด้าน Healthcare โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ(STEM Career Academies) โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับความไว้วางใจจากโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ(STEM Career Academies) โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรเสริมสร้างทักษะอาชีพด้าน Healthcare and Wellness เป็นส่วนหนึ่งใน 4 กลุ่มอาชีพสำคัญ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ดูแลระดับพรีเมี่ยม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ดูแลที่มีทักษะและความสามารถรอบด้าน ใส่ใจในการให้การบริการ และดูแลด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเสริมสร้างโอกาสในเส้นทางอาชีพทั้งในและต่างประเทศ โดยในครั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการให้กับน้องๆจากวิทยาลัยภาวนาโพธิคุณซึ่งเป็นนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 14 คน และกลุ่มผู้เรียนจากจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 15 คน ในวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยวิทยากรของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย การสาธิตและการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงในห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะอาชีพด้าน Healthcare โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ(STEM Career Academies) โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด Read More »