เปิดโครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหามลพิษ

เปิดโครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหามลพิษ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย  โดยสร้างความตื่นตัวให้บุคลากร และนักศึกษา หันมาปั่นจักรยาน แทนการใช้รถยนต์  เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหามลพิษ

เปิดโครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหามลพิษ Read More »