ช่องทางสำหรับการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่2561 TCAS2

25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561 บันทึกประวัตินักศึกษา กับทางมหาวิทยาลัย คลิก http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=4363 3 – 6 พฤษภาคม 25611 ระบบยืนยันสิทธิ์ Clearing House\’s กับทาง ทปอ. คลิก http://app.cupt.net/tcas/clearing.php 12 พฤษภาคม 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียน/ทำบัตรนศ./ตรวจสุขภาพ/รับเอกสารกู้เงินกรอ. ณ ยิมเนเซียม และหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   FAQ: รหัสยืนยันสิทธิ์ Clearing House\’s  ใช้รหัสเดียวกับรหัสเข้าสู่ระบบ http://www.tcas.rmutt.ac.th/student/login.php

ช่องทางสำหรับการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่2561 TCAS2 Read More »