2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ การแต่งกาย รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 07.00–12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ชุดนักศึกษา \”การแต่งกายปกติ \” ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 07.00–12.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า)

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขั้นไป ใช้คะแนนในการคัดเลือกดังนี้ 1. GPAX 20 % 2. O-NET 30 % 3. GAT 20 % 4. PAT2 30% 5. สอบสัมภาษณ์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคจิตเวช ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2561 สมัครทางเว็ปไซต์ ข้อมูลรับสมัครและรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต – คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) Read More »