กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ทองทุน ให้ปฏิบัติดังนี้ ลงทะเบียน studentloan ** ผู้กู้ยืมรายใหม่ ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register) ทาง http://www.studentloan.or.th เลือกการกู้แบบ กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ให้ใช้รหัสผ่านเดิม ให้เลือกการกู้แบบเดิมที่เคยกู้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน) เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง บันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562 ปริ้น 1 ฉบับ (เข้าไปบันทึกทาง www.studentloan.or.th) หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง (ใช้ของตอนเรียนม.6ได้) https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=64 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน -กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพที่มีสังกัด (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ) ให้ขอแบบรับรองรายได้จากต้นสังกัด (ใช้ฉบับจริง) -กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพส่วนตัว (เกษตรกร ค้าขาย […]

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา) Read More »