ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ Read More »