กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ การแต่งกาย รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 07.00–12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ชุดนักศึกษา \”การแต่งกายปกติ \” ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 07.00–12.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »