ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (วาระที่2)

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(วาระที่2)