ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ RMUTT-PSF

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 มีมติพิจารณารับรองการประเมินมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework : RMUTT-PSF) ระดับที่ 2 (RMUTT-PSF II)

อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework : RMUTT-PSF)