ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาสวรรค์ ชูหา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาสวรรค์ ชูหา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
แชร์ไปยัง FACEBOOK