ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย . \”โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด\”

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย . \”โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด\”

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด “โควิด – 19” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ในฐานะองค์กรวิชาการด้านมานุษยวิทยา เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตวิกฤตโรคระบาด “โควิด – 19” ที่มีต่อชีวิตและสังคมในวงกว้าง ไม่เพียงแต่เรื่องสุขภาพ แต่ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา ศมส. เปิดให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาด้านมานุษยวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อเสนอรับทุนเขียนบทความวิจัย (Research Paper) ภายใต้ “โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด”
.
รับจำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ในหัวข้อต่อไปนี้

#กลุ่มที่ 1 ประสบการณ์ อารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์โรคระบาด
• ทุกข์ทางสังคม (Social suffering) ประสบการณ์การเจ็บป่วย (Illness experience) ความหมายและมุมมองต่อโรคโควิด 19
•ชีวิตทางสังคมและอารมณ์ของมนุษย์ในสถานการณ์โรคระบาด: ความกลัว ความรัก ความเหงา และความหวัง ฯลฯ
• การดูแล (Care, Caring and Care-giving) ภารกิจทางมนุษยธรรม (Humanitarian effort) และประสบการณ์ทางจริยธรรม (Moral experience) ในสถานการณ์โรคระบาด
.

#กลุ่มที่ 2 บทเรียนของวิธีจัดการและแก้ไขปัญหาโรคระบาด
• การศึกษาเปรียบเทียบการรับมือของประเทศต่างๆ ในบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
• กาลเทศะ ความเสี่ยง และมิติทางวัฒนธรรมของโรคอุบัติใหม่
• มองแบบรัฐ: รัฐเวชกรรม ภาวะผู้นำและปฏิบัติการของอำนาจในสถานการณ์เปราะบาง
• ชุมชน การตอบโต้ ต่อรอง และการกลายเป็นปัญหาท้องถิ่นของโรคในกระแสโลกาภิวัตน์
• ประสบการณ์และปฏิบัติการเชิงพื้นที่: การเดินทาง เส้นแบ่งและเขตแดนกับการควบคุมกักกันโรค
.

#กลุ่มที่ 3 การแบ่งแยกกีดกัน ความเสี่ยงและการปรับตัวทางสังคม
• ความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์เชิงอำนาจ: กลุ่มเปราะบาง ชนชั้น เชื้อชาติและเพศสภาวะในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่
• สังคมเสี่ยงภัย: กลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงกับการปรับตัวและการเอาตัวรอดในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยง
• การเกิดใหม่ของความเป็นสังคม (Sociality) ความเป็นพลเมือง (Citizenship) และการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ (New social movement) กับการรับมือโรคระบาด
.

#กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยี พิธีกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์โรคระบาด
• ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี: การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต
• อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมกับโรคระบาด
• ศาสนา พิธีกรรม การผลิตซ้ำและการสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับโรคระบาด
• กติกา มารยาทและสุนทรียศาสตร์ของการอยู่ร่วมกันและการอยู่กับโรค
.

#กลุ่มที่ 5 ภววิทยา ปริมณฑลของความรู้และความจริง
• การเมืองเรื่องความรู้ ความจริง และการต่อสู้ช่วงชิงทางญาณวิทยา
• Visual culture and Epidemic ข้อมูลโรคระบาดกับการสร้างภาพตัวแทนและการสื่อสารผ่านภาพ
• การรายงานข่าว ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปล่อย และปฏิกิริยาทางสังคมของสาธารณะ
• วัตถุ สิ่งของ หลากสายพันธุ์กับการเป็นผู้กระทำการของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (Materiality, Multi-species and Non-human actor) ในสถานการณ์โรคระบาด
.

รูปแบบผลงาน

1. บทความวิจัย (Research paper) ขนาดสั้น ที่ได้จากการวิจัยจากเอกสาร งานวิจัยภาคสนามและประสบการณ์ส่วนตัว การสัมภาษณ์ การสำรวจสื่อออนไลน์ เป็นต้น

2. ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 หน้า (A 4) (ไม่รวมบรรณานุกรม)

3. Font TH SarabunPSK 16
.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
.

เปิดรับข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2563 (ภายในเวลา 16.00 น.)
.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอบทความวิจัย ที่
https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/59

ส่งแบบฟอร์มมาที่ e-mail : narupon.d@sac.or.th
.
ประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุน 30 เมษายน 2563

ส่งร่างแรกของบทความ 31 พฤษภาคม 2563

กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 30 มิถุนายน 2563
.
สอบถามรายรายละเอียดได้เพิ่มเติม
โทร. 02 880 9429 ต่อ 3814 หรือ 3835
ในวันและเวลาราชการ…

\"\"