ประกาศเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

ประกาศเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านในชุมชนท้องถิ่น

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. ดำเนินงานประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน ซึ่งพบว่าการอ่านเป็นหนึ่งในกุญแจที่ไขทางออก เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานชีวิตมนุษย์ และศักยภาพทุกด้าน ทั้ง IQ EQ MQ และ EF เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

          หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งหวังร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างสังคม ด้วยการออกแบบชุมชนการอ่านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ในชุมชนท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ขอเชิญชวนร่วมส่งโครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ ที่สอดคล้องแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ในปี 2563 ดังนี้

 • พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการให้พ่อแม่ ผู้แวดล้อมเด็กได้มีประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงดูลูกด้วยหนังสือ อาทิ
  – สร้างพื้นที่รูปธรรมระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ฯลฯ ถึงความสำคัญในการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังในวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น
  – พัฒนาแกนนำ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และแกนนำเยาวชน ที่มีความสามารถ ในการหนุนเสริมขับเคลื่อนงาน และขยายผลต่อเนื่อง
 • พัฒนาความรู้ สื่อ และกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย อาทิ – พัฒนาความรู้และสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  – พัฒนากิจกรรม การสื่อสารรณรงค์ในช่องทางและรูปแบบต่าง ๆ ที่มีพลังในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน 
 • พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือข้อตกลงร่วมที่เหมาะสมในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยเข้าถึงการอ่าน อาทิ
  – พัฒนาคณะทำงาน, เครือข่ายความร่วมมือร่วมขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องในการใช้หนังสือและการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย
  – บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนพลังการอ่าน ร่วมแก้ไขวิกฤติในเด็กปฐมวัย 
 • กลยุทธ์อื่น ๆ ที่สร้างเสริมให้เกิดวิถีวัฒนธรรมการอ่านในพื้นที่ปฏิบัติการ ทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่ออนไลน์

กระบวนการพิจารณาโครงการ 

  โครงการที่เสนอเข้ามายัง แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยมีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการ ดังนี้

  (1) ขั้นการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น (Screening Process) เป็นการวิเคราะห์ว่าโครงการที่ส่งเข้ามาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนโครงการของ สสส. หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร โครงการที่ไม่ผ่านการตรวจทานในขั้นนี้จะได้รับจดหมายแจ้งสาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณา และข้อแนะนำในการปรับปรุงหากต้องการเสนอเข้ามาใหม่ ส่วนโครงการที่ผ่านในขั้นนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

  (2) ขั้นการทบทวนโครงการ (Review Process) ดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในประเด็นเนื้อหาหลักของโครงการ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผลในด้านต่าง ๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นการพิจารณาอนุมัติ

  (3) ขั้นการพิจารณาโครงการ (Approving Process) เป็นการพิจารณาจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อโครงการ เพื่อประกอบการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโครงการ โดยทุกโครงการจะได้รับจดหมายแจ้งผลการพิจารณา พร้อมชี้แจงเหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ

  (4) ขั้นทำสัญญา (Contracting Process) โครงการที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจะได้รับการประสานงาน เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และผู้เสนอโครงการ โดยเมื่อได้รับข้อตกลงโปรดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นลงนามแล้วส่งต้นฉบับข้อตกลงพร้อมทั้งสมุดบัญชีธนาคารของโครงการกลับมายังแผนงาน ฯ ภายในระยะเวลาที่ระบุในจดหมายนำส่ง

โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา 

 • มีรายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้จริง มีแผนการใช้งบประมาณอย่างประหยัด สมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น หากเคยได้รับทุนจาก สสส. ต้องเป็นผู้มีประวัติรับทุนดี และเป็นโครงการต่อยอดหรือขยายผลที่เป็นการยกระดับการดำเนินงานอย่างชัดเจน หากเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาก่อน ต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่า จะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร 
 • ผู้เสนอโครงการเป็นกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนใน ที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้มีจิตอาสา ที่ต้องการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง
 • โครงการต้องมีการลงนามรับรอง โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและต้องไม่เรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนใดๆ จากผู้เสนอโครงการ 
 • เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประเด็นสุขภาพ และกลุ่มเป้าหมายที่โครงการเปิดสนับสนุน • เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดำเนินการ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้ มีโอกาสที่จะมีความยั่งยืน มีความต่อเนื่อง เมื่อทุนของ สสส. หมดลง 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่าย ที่ สสส. ไม่สนับสนุน

 • องค์กรที่เสนอโครงการ หรือเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินค้าทำลายสุขภาพหน่วยงานหรือบุคคลที่เคยได้รับทุนจาก สสส. และมีประวัติด่างพร้อยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือได้สร้างความเสื่อมเสียแก่ สสส. หรือแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคม
 • โครงการที่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างแจ้งชัด• โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน หากำไร ลงทุนเพื่อแสวงหากำไร หรือจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ มุ่งเน้นการตั้งงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ให้รางวัล/สิ่งของ หรือจัดซื้อรางวัล 
 • โครงการด้านการให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ เช่น การจัดซื้อยา อุปกรณ์การแพทย์ ตรวจร่างกาย การแจกอาหาร หรือให้สวัสดิการช่วยเหลือต่าง ๆ การให้สวัสดิการช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาล
 • โครงการที่มีมุ่งจัดหา ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ออกกำลังกายราคาแพง การก่อสร้างอาคาร ลานกีฬา การสร้างห้องฟิตเนส ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • โครงการจัดตั้งสำนักงาน หรือโครงการที่มีเจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานเป็นหลัก 
 • โครงการที่มุ่งเน้นค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้เสนอโครงการและคณะทำงาน หรือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
 • โครงการที่การดำเนินงานมีเพียงกิจกรรมโดดๆ หรือเป็นกิจกรรมระยะสั้น ที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดค่าย การจัดอบรม การแข่งขันกีฬา งานอีเว้นท์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 • โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานรัฐ หรือองค์กร หรือชุมชน/พื้นที่ นั้นอยู่แล้ว
 • โครงการที่ไม่แจกแจงรายละเอียดงบประมาณแบบราคา/หน่วยในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน

คำแนะนำสำคัญในการเสนอโครงการ

          ตรวจสอบว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการสนับสนุนของ สสส. และเสนอรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุดโดยไม่ปิดบัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการผู้รับทุนโดยตรง

          * โครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ หมายถึง โครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรม การรณรงค์ การจัดกิจกรรม หรือการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของภาคีเครือข่าย หรือการปฏิบัติการในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่งานประจำที่ดำเนินการอยู่แล้ว

หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนผู้รับทุน

 1. เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่มีการจดแจ้งและรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
 2. เป็นกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรไม่แสวงกำไร ที่ดำเนินกิจกรรมการอ่านเพื่อให้เกิดวิถีสุขภาวะในครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ พื้นที่อาชีพต่าง ๆ โดยอาศัยฐานความรู้ และมีแผนดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้เสนอโครงการควรอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ
 4. ควรมีที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้รู้ หรือนักวิชาการในพื้นที่กำหนด

ระยะเวลาเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

 1. เปิดรับโครงการตั้งแต่ 1-31 มี.ค. 2563
  (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิ.ย. 2563 – 28 ก.พ. 2564 รวม 9 เดือน)
 2. การเสนอโครงการ สามารถเสนอข้อเขียนของโครงการมายัง แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ที่ https://www.happyreading.in.th/news/ โดยเขียนข้อเสนอโครงการตามหัวข้อและรายละเอียดตามการอธิบายในแบบฟอร์มอย่างครบถ้วน ลงนามรับรอง จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งแผ่นซีดีบันทึกไฟล์ 1 ชุด ส่งมาที่ ฝ่ายพัฒนากลไกและสานพลังเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญ – สนิทวงศ์ 67 แยก 3 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์/โทรสาร : 02-424-4616-7 /02-8811-877 Email : happy2reading@gmail.com

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม และแบบฟอร์มเสนอโครงการ

\"\"