ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์

ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00น.