ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3

ณ ห้องประชุมบัวหลวง2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี