ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่1-2560

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่1-2560
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี