การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องบรรยายตันติวงศ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย(คลองหก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี