ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เป็นสถาบันพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558