วิจัย

รายงาน

ขอแสดงความยินดีแด่นักวิจัย

ประกาศยกย่องเชิดชูนักวิจัย

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลสาธารณสุข “เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการเสริมพลังและสมรรถนะการให้คำปรึกษาแบบสายด่วนของแกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมตามเงื่อนไขของการเลิกและไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่สูบบุหรี่”

Read More »
ประกาศยกย่องเชิดชูนักวิจัย

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารระดับชาติ วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ “เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นความจำขณะใช้งานต่อการทำหน้าที่ ของความจำขณะใช้งานในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องระดับเล็กน้อย”

Read More »

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

Read More »