ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ คณะฯ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 25631.8 MiB459
ประกาศ คณะฯ หลักเกณ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานขับรถ พ.ศ.2563215.3 KiB69
ประกาศ คณะฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ.2565363.9 KiB61
ประกาศ คณะฯ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนภารกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563902.3 KiB90
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 25664.2 MiB89
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 25631.7 MiB669
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 296.7 KiB99
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2563311.4 KiB73
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563867.0 KiB73
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2562196.5 KiB74
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2561373.4 KiB54

ประกาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การจ้างบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2565505.5 KiB95
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การบริหารงานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉ.2) พ.ศ.256362.1 KiB99
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การบริหารงานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉ.3) พ.ศ.2564842.3 KiB100
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้ากลุ่มวิชา พ.ศ. 2564308.7 KiB142
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2565793.8 KiB79
ประกาศ คณะอำนวยการฯ คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2564355.1 KiB87
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล54.3 KiB192
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉ.2) พ.ศ.256039.5 KiB61
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉ.3) พ.ศ.2562 74.8 KiB57
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.25592.1 MiB159
ประกาศ คณะอำนวยการฯ สวัสดิการเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานและงานพิธีของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 21.5 KiB141
ประกาศ มทร. การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ.255812.8 MiB117
ประกาศ มทร. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.256172.9 KiB57
ประกาศ มทร. กำหนดเลขประจำกอง และหน่วยงานเจ้าของเรื่องหนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด พ.ศ.2558513.9 KiB226
ประกาศ มทร. ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559 428.2 KiB84
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558458.1 KiB78
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.25658.3 MiB78
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.1) พ.ศ.256121.9 KiB71
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.3) พ.ศ.2562147.5 KiB33
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.4) พ.ศ.2562166.0 KiB69
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.256058.2 KiB51
ประกาศ มทร. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.25501.8 MiB134
ประกาศ สภามทร. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.25594.0 MiB168

คำสั่ง

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563184.7 KiB109
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256245.0 KiB72
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559682.0 KiB54
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563134.1 KiB111
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563652.9 KiB96
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559348.0 KiB96
คำสั่ง สภามทร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256354.3 KiB66
คำสั่ง สภามทร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256234.4 KiB54
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256324.6 KiB93
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256317.3 KiB99
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256218.7 KiB63