ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ คณะฯ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 25631.8 MiB376
ประกาศ คณะฯ หลักเกณ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานขับรถ พ.ศ.2563215.3 KiB20
ประกาศ คณะฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ.2565363.9 KiB22
ประกาศ คณะฯ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนภารกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563902.3 KiB48
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 25631.7 MiB609
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 296.7 KiB24
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2563311.4 KiB25
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563867.0 KiB31
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2562196.5 KiB44
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2561373.4 KiB26

ประกาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การจ้างบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2565505.5 KiB26
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การบริหารงานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉ.2) พ.ศ.256362.1 KiB54
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การบริหารงานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉ.3) พ.ศ.2564842.3 KiB39
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้ากลุ่มวิชา พ.ศ. 2564308.7 KiB74
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2565793.8 KiB25
ประกาศ คณะอำนวยการฯ คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2564355.1 KiB31
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล54.3 KiB74
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉ.2) พ.ศ.256039.5 KiB34
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉ.3) พ.ศ.2562 74.8 KiB26
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.25592.1 MiB74
ประกาศ คณะอำนวยการฯ สวัสดิการเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานและงานพิธีของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 21.5 KiB70
ประกาศ มทร. การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ.255812.8 MiB46
ประกาศ มทร. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.256172.9 KiB24
ประกาศ มทร. กำหนดเลขประจำกอง และหน่วยงานเจ้าของเรื่องหนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด พ.ศ.2558513.9 KiB140
ประกาศ มทร. ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559 428.2 KiB37
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558458.1 KiB33
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.25658.3 MiB19
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.1) พ.ศ.256121.9 KiB20
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.3) พ.ศ.2562147.5 KiB15
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.4) พ.ศ.2562166.0 KiB28
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.256058.2 KiB22
ประกาศ มทร. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.25501.8 MiB35
ประกาศ สภามทร. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.25594.0 MiB90

คำสั่ง

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563184.7 KiB51
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256245.0 KiB25
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559682.0 KiB11
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563134.1 KiB43
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563652.9 KiB43
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559348.0 KiB31
คำสั่ง สภามทร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256354.3 KiB25
คำสั่ง สภามทร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256234.4 KiB25
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256324.6 KiB37
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256317.3 KiB39
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256218.7 KiB28