ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ คณะฯ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 25631.8 MiB345
ประกาศ คณะฯ หลักเกณ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานขับรถ พ.ศ.2563215.3 KiB13
ประกาศ คณะฯ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนภารกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563902.3 KiB23
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 25631.7 MiB546
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 296.7 KiB14
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2563311.4 KiB15
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563867.0 KiB19
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2562196.5 KiB26
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2561373.4 KiB15

ประกาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การบริหารงานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉ.2) พ.ศ.256362.1 KiB33
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การบริหารงานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉ.3) พ.ศ.2564842.3 KiB25
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้ากลุ่มวิชา พ.ศ. 2564308.7 KiB38
ประกาศ คณะอำนวยการฯ คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2564355.1 KiB17
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล54.3 KiB20
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉ.2) พ.ศ.256039.5 KiB15
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉ.3) พ.ศ.2562 74.8 KiB13
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.25592.1 MiB52
ประกาศ คณะอำนวยการฯ สวัสดิการเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานและงานพิธีของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 21.5 KiB48
ประกาศ มทร. การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ.255812.8 MiB20
ประกาศ มทร. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.256172.9 KiB13
ประกาศ มทร. กำหนดเลขประจำกอง และหน่วยงานเจ้าของเรื่องหนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด พ.ศ.2558513.9 KiB93
ประกาศ มทร. ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559 428.2 KiB27
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558458.1 KiB15
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.1) พ.ศ.256121.9 KiB11
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.3) พ.ศ.2562147.5 KiB9
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.4) พ.ศ.2562166.0 KiB12
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.256058.2 KiB11
ประกาศ มทร. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.25501.8 MiB23
ประกาศ สภามทร. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.25594.0 MiB63

คำสั่ง

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563184.7 KiB28
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 256245.0 KiB13
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563134.1 KiB19
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563652.9 KiB27
คำสั่ง สภามทร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256354.3 KiB12
คำสั่ง สภามทร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256234.4 KiB12
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256324.6 KiB13
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256317.3 KiB30
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256218.7 KiB15