ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ตามระบบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ในเทอมสุดท้าย ในปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้สมัครในการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เริ่มวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ TCAS65 – ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 (mytcas.com) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา และ 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป […]

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »