รับสมัคร และรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัคร และรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562 แบบคำขอสมัครและรายงานตัว นศท. ติดต่อดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562 ณ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรอกข้อมูล คลิก

รับสมัคร และรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »