ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า)

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขั้นไป ใช้คะแนนในการคัดเลือกดังนี้ 1. GPAX 20 % 2. O-NET 30 % 3. GAT 20 % 4. PAT2 30% 5. สอบสัมภาษณ์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคจิตเวช ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2561 สมัครทางเว็ปไซต์ ข้อมูลรับสมัครและรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต – คณะพยาบาลศาสตร์ […]

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า) Read More »