ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) ส่งเอกสารสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ กู้กองทุน แบ่งชำระค่าลงทะเบียน,ค่าบำรุงการศึกษา ส่งเอกสาร รข.01 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://nurse.rmutt.ac.th/?page_id=5949 ยืนยันสิทธิ์ TCAS 24-25 เมษายน 2562 https://student.mytcas.com/th บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648 ชำระค่าหอพัก จำนวน 24,000 บาท ต่อปีการศึกษา ที่หมายเลขบัญชี 946-0-45773-3 ชื่อบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 พร้อมส่งหลักฐานกลับมายัง คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 39 หมู่ […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS2 (โควตา) Read More »