กศน.

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ในเทอมสุดท้าย ในปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษา (ไม่จำกัดปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย BMI ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30 มี ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน […]

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ตามระบบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ในเทอมสุดท้าย ในปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้สมัครในการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว เริ่มวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ TCAS65 – ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 (mytcas.com) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา และ 6 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »