แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.ธัญบุรี บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2564

ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2564 เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีทำทุกคน แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ  http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt คำแนะนำ 1. ควรใช้ Web browser ที่เป็น Internet Exploer 2. ขั้นตอนการกรอกข้อมูล 2.1 ค้นหารายชื่อบัณฑิตโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ 2.2 เมื่อพบรายชื่อ ให้คลิกที่ชื่อของตนเองเพื่อ Login 2.3 ใส่รหัสนักศึกษา 2.4 กรอกแบบสอบถาม 5 ขั้นตอน เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Submit เพื่อบันทึกข้อมูล 3. กรุณาตรวจสอบ “สถานะการอัพเดทข้อมูล”ของท่านด้วยว่าข้อมูลของท่านถูกบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยแบ่งเป็น ผู้ที่มีงานทำ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้ Download แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้นายจ้างประเมินและส่งกลับยังมหาวิทยาลัยต่อไป ผู้ที่ยังไม่ทำงาน / ศึกษาต่อ ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และเมื่อบัณฑิตมีงานทำ ขอให้เข้ากลับมาแก้ไขข้อมูลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2549 3025 คุณณัฐนันท์