ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS2 (โควตา)

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โรงเรียนเครือข่าย โครงการความสามารถพิเศษ หรือเขตพิเศษของประเทศที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร เช็คได้ที่ https://tcas.rmutt.ac.th/student/register.php
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
4. ตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม

วิธีการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1yCzUK8GeHLFEXzec6kBhM_nwB53qRb7Y/view

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 23 มีนาคม 2562 ผ่านระบบ https://tcas.rmutt.ac.th/ข้อมูลเพิ่มเติมhttps://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=3265

ยืนยันสิทธิ์ TCAS ได้ที่ MyTcas.com
หลักเกณฑ์การรับสมัคร :ใช้ O-NET 30% , GAT 20% , PAT2 30% , GPAX 20% , สอบสัมภาษณ์ , ผลการตรวจร่างกาย