หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล

(Certificate Program for Practical Nursing)

ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับเต็ม : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับย่อ : ผช.พย.
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Certificate Program for Practical Nursing
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : Cert.PN.
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระยะเวลาศึกษา : 1 ปี (Certificate Program for Practical Nursing)
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ / ปฏิบัติการ

 1. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ที่มีความเบี่ยงเบนทางสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนแก่บุคคลทั่วไปในสถานบริการสุขภาพทุกระดับและที่บ้านในทุกมิติของสุขภาพ ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 2. สังเกต ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงของโรคและความต้องการของผู้ป่วยและญาติตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มอบหมาย
 3. ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 4. ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมที่ดีในการทำงานเป็นทีมงานด้านสุขภาพ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • หมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต
  • รายวิชาภาคทฤษฎี 18 หน่วยกิต
  • รายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 (15 สัปดาห์)
 • ภาคการศึกษาที่ 2 (15 สัปดาห์)
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน (9 สัปดาห์)
 • Basic Caring for Clients ,Practicum
 • Basic Health Care Techniques for Clients
 • Caring for Adult and Elderly
 • Caring for Adult and Elderly Practicum
 • Caring for Clients at Community, Practicum
 • Caring for Clients at Health Service Center , Practicum
 • Caring for Clients at Home and Community
 • Caring for Clients at Home and Community,Practicum
 • Caring for Clients with Mental Health
 • Caring for Infant and Children
 • Caring for Infant and Children, Practicum
 • Communication and Team Work for Health Care
 • Concept of Laws and Ethics in Practice
 • English Language for Practical Nurses and Medical Terminology
 • Fundamental Anatomy and Physiology
 • Health Care Delivery System and Maintenance of Medical Equipment
 • Human Development and Needs
 • Management Food System for Patient
 • Personal Hygienes and Environment

จะสามารถเป็นผู้ช่วยในการทำการพยาบาลตามที่พยาบาลวิชาชีพมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยทั้งในกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพึงและช่วยตัวเองได้เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในกิจวัตรประจำวัน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การช่วยส่งเสริมสุขภาพป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น การวัดสัญญาณชีพ และการสังเกต บันทึกอาการเปลี่ยนแปล การช่วยเหลือการทำหัตถการต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นให้กับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลบุคคลทั้งในสถานพยาบาลทุกระดับ ชุมชนและบ้าน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จึงจำเป็นที่จพต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะการพยาบาลบางประเภท ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนติที่ดีในการช่วยเหลือดูแลบุคคลทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ภาคทฤษฎี: ห้องเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
ภาคปฏิบัติ: ห้องปฏิบัติการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ และฝึกประสบการณ์จริง โดยจัดให้ขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล ที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนด

ค่าจัดการเรียนการสอน

 • ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (3 ภาคการศึกษา)
 • 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช. ปวส. กศน. ปริญญาตรี) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน)
 • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
 • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก

สนใจสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN 1 ปี)
 • ปีการศึกษา 2566 ช่วงเวลาการรับสมัครประมาณ พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566
ประกาศนียบัตร
 • ตามระบบการคัดเลือกด้วยวิธิการสัมภาษณ์ (ไม่ใช้คะแนน TGAT TPAT A-Level 9 วิชาสามัญ)
 • คุณสมบัติ
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็น
   ผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
  • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก
 • กำหนดการรับสมัคร
  • จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 15 พฤศจิกายน 2564 – 4 มีนาคม 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 มีนาคม 2565
  • สอบคัดเลือก 12 มีนาคม 2565
  • ประกาศผลสอบคัดเลือก 15 มีนาคม 2565
  • ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 15-30 มีนาคม 2565
  • ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 28-30 มีนาคม 2565
  • เปิดภาคการศึกษาและปฐมนิเทศ 4 กรกฎาคม 2565
  • ประกาศรับสมัครในปีการศึกษา 2566 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล