หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล

(Certificate Program for Practical Nursing)

ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับเต็ม : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับย่อ : ผช.พย.
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Certificate Program for Practical Nursing
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : Cert.PN.
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระยะเวลาศึกษา : 1 ปี (Certificate Program for Practical Nursing)
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ / ปฏิบัติการ

 1. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ที่มีความเบี่ยงเบนทางสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนแก่บุคคลทั่วไปในสถานบริการสุขภาพทุกระดับและที่บ้านในทุกมิติของสุขภาพ ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 2. สังเกต ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงของโรคและความต้องการของผู้ป่วยและญาติตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มอบหมาย
 3. ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 4. ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมที่ดีในการทำงานเป็นทีมงานด้านสุขภาพ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • หมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต
  • รายวิชาภาคทฤษฎี 18 หน่วยกิต
  • รายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 (15 สัปดาห์)
 • ภาคการศึกษาที่ 2 (15 สัปดาห์)
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน (9 สัปดาห์)

ภาคการศึกษาที่ 1

 1. English Language for Practical Nurses and Medical Terminology
 2. Basic Health Care Techniques for Clients
 3. Caring for Adult and Elderly
 4. Caring for Infant and Children
 5. Communication and Team Work for Health Care
 6. Concept of Laws and Ethics in Practice
 7. Fundamental Anatomy and Physiology
 8. Health Care Delivery System and Maintenance of Medical Equipment
 9. Human Development and Needs
 10. Management Food System for Patient
 11. Personal Hygienes and Environment

ภาคการศึกษาที่ 2

 1. Caring for Clients at Home and Community
 2. Caring for Clients with Mental Health
 3. Basic Caring for Clients, Practicum
 4. Caring for Adult and Elderly, Practicum
 5. Caring for Infant and Children, Practicum

ภาคการศึกษาที่ 3

 1. Caring for Clients at Home and Community, Practicum
 2. Caring for Clients at Community, Practicum or Caring for Clients at Health Service Center , Practicum

โครงสร้างหลักสูตร คลิก

จะสามารถเป็นผู้ช่วยในการทำการพยาบาลตามที่พยาบาลวิชาชีพมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยทั้งในกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพึงและช่วยตัวเองได้เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในกิจวัตรประจำวัน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การช่วยส่งเสริมสุขภาพป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น การวัดสัญญาณชีพ และการสังเกต บันทึกอาการเปลี่ยนแปล การช่วยเหลือการทำหัตถการต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นให้กับพยาบาลวิชาชีพในการดูแลบุคคลทั้งในสถานพยาบาลทุกระดับ ชุมชนและบ้าน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จึงจำเป็นที่จพต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะการพยาบาลบางประเภท ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนติที่ดีในการช่วยเหลือดูแลบุคคลทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ภาคทฤษฎี: ห้องเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
ภาคปฏิบัติ: ห้องปฏิบัติการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ และฝึกประสบการณ์จริง โดยจัดให้ขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล ที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนด

ค่าจัดการเรียนการสอน

 • ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (3 ภาคการศึกษา)
 • 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช. ปวส. กศน. ปริญญาตรี) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน)
 • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
 • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก

สนใจสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN 1 ปี)
 • ปีการศึกษา 2567 1 ธันวาคม 2566 – 7 พฤษภาคม 2567
ประกาศนียบัตร
 • ระบบการคัดเลือกด้วยวิธิการสัมภาษณ์ (ไม่ใช้คะแนน TGAT TPAT A-Level 9 วิชาสามัญ)
 • คุณสมบัติ
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องสำเร็จจากสถานศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษา)
  • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
  • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก
 • กำหนดการรับสมัคร
  • จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 1 ธันวาคม 2566 – 7 พฤษภาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 พฤษภาคม 2567
  • สอบคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2567
  • ประกาศผลสอบคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2567
  • ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567
  • ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 6-14 มิถุนายน 2567
  • ปฐมนิเทศ และเปิดภาคการศึกษา 24 มิถุนายน 2567

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล