โครงการอบรมอาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมสร้างบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์

คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมอาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมสร้างบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมอาจารย์พี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะในการสอนการพยาบาลในคลินิก เข้าใจนักศึกษาในยุค Gen Z บทบาทหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยง รูปแบบวิธีการเรียนการสอนในคลินิก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สามารถทำแผนการสอน ประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลป้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาบัณฑิตพยาบาลของคณะฯ ให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะฯ กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีพยาบาลพี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลคลองหลวง โรงพยาบาลบ้านนา โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิกโดยมีอาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญดูแลประจำกลุ่มให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้คณะฯ ยังมีโอกาสได้รับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตบัณฑิตของคณะฯ ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต่อไป

#Nurse@RMUTT SDG3, SDG4

แชร์ไปยัง FACEBOOK