สานสัมพันธ์น้องพี่’67 พยาบาล มทร.ธัญบุรี

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร์สานสัมพันธ์น้องพี่ประจำปี 2567” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยมีอาจารย์ มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์ เป็นที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -ปีที่ 4 เกิดความรักความสามัคคีกัน ภายในคณะฯ โดยโครงการจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ทุกชั้นปี จำนวน 371 คน คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่  ในโครงการมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้ กิจกรรมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การฝึกปฏิบัติเรื่อง “กระบวนการคิดในการทำงานเป็นทีม” โดย นายจักพันธ์ ประสมทรัพย์ (เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป) และ นางสุพจน์ ลานนท์ (นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) กิจกรรมฐานสานสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจำฐาน และกิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยสายรหัสน้องพี่

ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเริ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จนเกิดความผูกพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อาจารย์ และบุคลากร

 

#Nurse@RMUTT SDG4

แชร์ไปยัง FACEBOOK