เนื่องในโอกาส ดร.อลงกรณ์ สุขเรืองกูล ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารชาติ Singburi Hospital Journal ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่

ดร.อลงกรณ์ สุขเรืองกูล

เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารชาติ

Singburi Hospital Journal ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567

เรื่อง เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคบุลลัสเพมฟิกอยด์ : กรณีศึกษา

แชร์ไปยัง FACEBOOK