รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2567

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. กลุ่มวิชาที่รับสมัคร ได้แก่
 • กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 • กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 • กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
 • กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
 • กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

2.1      ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การบริหารงานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559

การรับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.nurse.rmutt.ac.th
   กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก
   4.1  รับสมัคร                                                     ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 – 2 ของทุกเดือน ในวันเวลาราชการ
   4.2  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร               สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
   4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก       วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
   4.4  สอบสัมภาษณ์                                          วันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน
  • เงื่อนไขการรับสมัครการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองและส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์มายัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด  ปทุมธานี 12110 โดยถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ ที่ได้รับเอกสารไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร หรือผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียง 1 ภาควิชา ของตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงพร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครแนบไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบ            เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

   ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานที่กำหนด โดยยื่น ณ วันที่มารายงานตัวหากไม่มีผลภาษาอังกฤษ จะยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จนกว่าจะมีผลดังนี้

   เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่กำหนด
   ปริญญาโท ปริญญาเอก
   1. TOEFL
   –          (Internet – based test) 30 32
   2. IELTS 4.0 4.5
   3.TOEIC 350 400
   4.RT-TEP 4.0 4.5

    

   ทั้งนี้ หลักฐานแสดงผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษที่นำมายื่นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารและหลักฐาน (กรณีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ) สำหรับผู้ที่ต้องการสอบ RT –TEP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ที่ www.Training.rmutt.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2549 3085

 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากรและงานแผน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: 02-549-3119
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2567
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี 2567
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์
แชร์ไปยัง FACEBOOK