ประกาศผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศผลการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2567

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนุบสนุน ครั้งที่ 2/2567  วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนันสนุน รายงานตัวและปฏิบัติราชการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
ปรากฎตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

แชร์ไปยัง FACEBOOK