คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมงาน “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า Festival”

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมงานโครงการบูรณาการทุกมิติ เพื่อสิ่งที่ดีต่อสังคมผู้สูงอายุ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า Festival” โดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถร่วมมือกับบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอ

กชน ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนภาคประชาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในบริบทของสังคมไทย โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มอบหมายให้ อาจารย์กัลยภรณ์ เชยโพธิ์ อาจารย์นปภัช ทองคำวงศ์ และอาจารย์มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์ พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงาน โดยภายในบูธของคณะพยาบาลศาศตร์ มทร.ธัญบุรี มีกิจกรรมการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมให้คำแนะนำ เกมส์ฝึกสมอง อัลไซเมอร์และเกมส์อื่นๆ อีกมากมาย มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก นอกจากจะเป็นการบริการวิชาการที่มีคุณค่าแก่สังคม ยังเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการบริการวิชาการ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม

#Nurse@RMUTT SDG3, SDG 17

แชร์ไปยัง FACEBOOK