ขอแสดงความยินดี แด่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดี แด่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam)

ตามเกณฑ์มาตรฐาน TOEIC

 • คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป
  • นางสาวประกายดาว คิมขุนทด
  • นางสาวธัญพิชชา เทพมงคล
  • นางสาวฐานวีญ์ ลำบอง
 • คะแนน TOEIC 400 คะแนนขั้นไป
  • นางสาวมุทริกา โชติกำจรเวช
  • นางสาวชัชชยาพร ณ ถลาง
  • นางสาวปิยธิดา ไชยนา
  • นางสาวนภัสนันท์ เพ็งสมบูรณ์
  • นางสาวนันทิชา โจ่ยสา
  • นางสาวปัญชิดา ยศเทียม

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK