ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 (Admission) ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

รอบ TCAS3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2567
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
   • 6-12 พฤษภาคม 2567 เปิดรับสมัคร
   • พฤษภาคม 2567 Ranking 1 (ทปอ.)
   • 20 พฤษภาคม 2567 ประกาศผล 1 (ทปอ.)
   • 20-21 พฤษภาคม 2567 ยืนยันสิทธิ์ 1 Mytcas.com
   • 21 พฤษภาคม 2567 Ranking 2 (ทปอ.)
   • 25 พฤษภาคม 2567 ประกาศผล 2 (ทปอ.)
   • 1 มิถุนายน 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.
   • 6 มิถุนายน 2567 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
   • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 20 มิถุนายน 2567
   • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
   • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการตรวจสุขภาพ ตามหัวข้อใน แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ bit.ly/RMUTTHealthReport สามารถตรวจสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากคลินิก)

2.ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนและรายงานตัว รับคำชี้แจงเตรียมการสัมภาษณ์ได้ที่ช่องทางไลน์กลุ่ม หลังจากตอบแบบสอบถาม ตาม QR Code ดังแนบ https://forms.office.com/r/snCXktGK9Y ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 กรณีที่ไม่สามารถเข้ากลุ่ม Line ได้สามารถติดต่อที่ facebook แฟนเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตรวจสอบข้อมูล ผลการตรวจสุขภาพสำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

4. การสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบเผชิญหน้า (Onsite) ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่านั้น

5. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 (Admission)
ปีการศึกษา 2567

แชร์ไปยัง FACEBOOK