กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้

  1. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด)
  2. ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ ทาง www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม)
  3. นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนจองคิว (รายชื่อสาขา/คณะที่ยังไม่สามารถยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ กยศ.connect ได้ในขณะนี้)
  4. ลงทะเบียนจองคิว (click)
    (ระบบจองคิวเพื่อให้นักศึกษามายื่นเอกสารประกอบการขอกู้ยืม จะเปิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
  5. ให้นักศึกษานำเอกสารประกอบการขอกู้ยืมทั้งหมด มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตามวันที่จองคิวไว้

 

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ./กรอ.ให้เรียบร้อย

นักศึกษาที่ยังไม่สามารถยื่นกู้ผ่านระบบของ กยศ./กรอ.ได้ให้รอรอบต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

 

*** นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตไม่ต้องสำรองจ่าย ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (45,000.-) ***

Facebook