Wellness talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืน” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี จัดรายการ “Wellness talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืน”
เพื่อเป็นการบริการวิชาการนำความรู้จากคณาจารย์สู่ชุมชนโดยการกระจายเสียงทางสื่อวิทยุ และอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย กับทุกเรื่องเล่าที่ให้ผู้ฟัง กิน อยู่ ดี มีความสุข ด้วยสุขภาวะสำหรับทุกช่วงวัย เข้าใจพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย ให้อยู่ร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ อิ่มสุข และแลกเปลี่ยนแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดี เน้นการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย นำเสนอประเด็นสุขภาพทั้งในแง่การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูบุคคลวัยต่างๆ ได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านกาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อให้บุคคล หรือผู้ดูแลบุคคลวัยต่างๆสามารถดูแล หรือ เฝ้าระวังภาะสุขภาพได้ด้วยตนเอง ดำเนินรายการโดยอาจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชน และผู้เชี่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับฟังรายการได้ทุกวันอาทิตย์ 08.00 – 08.30 น ทางวิทยุราชมงคล 89.5 MHz ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook : FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี

Youtube: Wellness talk – YouTube ,

Tiktok : RMUTTRADIO www.radio.rmutt.ac.th
รับฟังรายการได้ทุกวันอาทิตย์ 8 นาฬิกา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 08.30 น ทางวิทยุราชมงคล 89.5 MHz เริ่มวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

#Nurse@RMUTT SDG3, SDG17

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK