รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

รอบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน)
ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

คลิกเพื่อสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แชร์ไปยัง FACEBOOK