ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรื่อง ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก “มูลนิธิโรตารีภาค 3350” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

District Rotary Foundation Committee คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค3350 ได้มอบทุนการศึกษาผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท ชนิดทุนให้เปล่า แด่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2566
 2. มีเรียนดี(ผลการศึกษาในชั้น ปีที่ 1 ไม่ต่ำ กว่า 2.75)
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์-
 4. ไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเป็นพยาบาล
 5. มีจิตสาธารณะและมีเจตนารมย์ที่จะปฏิบัติงานเป็นพยาบาล

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
 2. หลักฐานแสดงรายได้ของครอบครัวของผู้รับทุน
 3. สำเนาบัตรนักศึกษา
 4. สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ส่งใบสมัครทางออนไลน์ งานพัฒนานักศึกษา

 • (พี่เอ็ม) bm.chakkaphan@gmail.com
 • บัดนี้ – 30 เมษายน 2567
Register
Facebook